Ugroženi sisavci u Zagrebu – 5 vrsta šišmiša

Od sisavaca na području Grada Zagreba dolazi 5 ugroženih i rizičnih vrsta na nacionalnoj razini i sve su vrste šišmiša: Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Plecotus austriacus, Rhinolophus eurya/e, Myotis bechsteini). Za njih su na području Grada značajna staništa poput rijetkih, fragmentarno raspoređenih špiljskih staništa na području Medvednice, npr. Veternica, Bizečka pećina te stari napušteni rudnici,...

Medvednica – pluća grada Zagreba

Medvednica je izdvojena planina uz rub Panonske nizine, građena uglavnom od starih nepropusnih stijena, ali na zapadnom i istočnom dijelu ima izolirane krške pojave od značaja za bioraznolikost Grada Zagreba, u čijim podzemnim staništima dolaze endemične podzemne vrste faune. Brežuljci južnih padina uglavnom su građeni od lapora. Medvednica je zaštićena kao park prirode i u...

Načelo opreznosti

Načelo opreznosti danas je vodeće ekološko načelo inkorporirano u održivi sustav i podloga je dugoročnom razvoju bez štetnih posljedica. Ono daje ekološku korekciju znanosti, koja se primjenjuje u situacijama kada je znanstveni uvid u potencijalnu opasnost nekog proizvoda ili tehnologije nepotpun i nedorečen. Ono postaje sastavni dio europskog zakonodavstava 2000. godine (COM(2000)1), hrvatskoj javnosti je...

Arhuška konvencija – međunarodno sredstvo zaštite građana

Arhuška konvencija je jedinstveni međunarodni pravni instrument koji omogućuje sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, utemeljena na ideji sudioničke demokracije u kojoj ljudi imaju pravo utjecati na donošenje odluka koje se tiču njihova života. Odredbe Arhuške konvencije predstavljaju samo minimum standarda ispod kojih stranke Konvencije – države ne smiju ići. Nažalost, praksa pokazuje da stranke konvencije...

Što je to održivi razvoj

Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje...

Spaljivanje otpada

Spaljivanjem otpada dobivamo energiju. Zar je to zaista tako?   Da je spaljivanje rasipanje energije, a ne dobivanje vidi se iz samih dijagrama koji uspoređuju ušteđenu energiju recikliranjem i dobivenu energiju spaljivanjem otpada. *Izvor: Determination of the Impact of Waste Management Activities on Greenhouse Gas Emissions: 2005 Update Final Report, ICF Consulting, October 31, 2005,...

Ekološki sustav

U Republici Hrvatskoj koristimo pojam ekološki sustav (internacionalno ekosistem) kojeg uvodi Tanssley 1935. godine. Čine ga: biocenoza – uvijek određena kombinacija različitih biljnih i životinjskih populacija koja se uspostavlja i održava pod danim ekološkim uvjetima biotopa – staništa tih organizama, razvija se i održava kao dinamički sustav jer je sposobna regulirati vlastite unutarnje procese i...

Što je ekologija?

Ekologija: grč. oikos dom, stanište + logos riječ, govor, znanost. Znanost o međusobnim ovisnostima i utjecajima živih organizama i njihova živog i neživog okoliša. Pojam ekologija (oekologie) prvi put spominje i uvodi njemački zoolog Ernst Haeckel 1869. godine i opisuje ju kao cjelokupnu znanost o odnosima organizama spram svijeta koji ih okružuje, dijelom organske, dijelom...

Otvorena pisma Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu uprave protiv GUP-a

Udruga eko Zagreb je zajedno s 10 drugih udruga i inicijativa potpisala i predala otvoreno pismo Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstvu uprave. U pismu jasno argumentiramo razloge zbog kojih je cijela procedura kao i sam sadržaj izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba nezakonit te kao takav u potpunosti neprihvatljiv.   10...

Prigovori i prijedlozi udruge na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba – 2019.

Udruga eko Zagreb odlučno se protivi izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba. Svoje prijedloge sastavili smo u 5 predanih primjedbi koje smo sami sastavili ili u suradnji s drugim udrugama. Primjedbe se redom odnose na: Formu javne rasprave i povredu Arhuške konvencije “Legalizacija” objekata za gospodarenje otpadom koji nisu smjeli dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu...

Novije obavijesti
Starije obavijesti