Medvednica je izdvojena planina uz rub Panonske nizine, građena uglavnom od starih nepropusnih stijena, ali na zapadnom i istočnom dijelu ima izolirane krške pojave od značaja za bioraznolikost Grada Zagreba, u čijim podzemnim staništima dolaze endemične podzemne vrste faune. Brežuljci južnih padina uglavnom su građeni od lapora. Medvednica je zaštićena kao park prirode i u ekološkoj je mreži Natura 2000 – područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Odlikuje se velikom raznolikošću biljnih i životinjskih vrsta, a temeljni fenomen su šumska staništa. Ona zauzimaju najveće površine na prostoru Medvednice te je u sklopu njih zabilježeno čak 12 šumskih zajednica, što ovo područje čini i vegetacijski vrlo raznolikim. Na Medvednici izviru brojni potoci, koji su na području naselja uglavnom kanalizirani, a neki danas imaju samo podzemni tok. Termalni izvori u Podsusedu, smješteni u podnožju jugozapadnog dijela Medvednice, vezani uz potok Dolje, osobitost su Zagreba iz aspekta bioraznolikosti zbog endemske vrste reliktne toplovodne babure Prote/sonia hungarica mestrovi. Dio toka potoka Dolje, kao i drugi preostali očuvani potoci na prostoru Medvednice važni su za očuvanje rizične vrste (VU) – potočnog raka Austropotamobius torrent/um, kao ciljne vrste ekološke mreže. Preostale male povremene lokve na obroncima Medvednice od značaja su kao mrijestilište strogo zaštićene vrste vodozemca žutog mukača (Bombina variegata).